آنقدر از خوبیهایش برای دیگران گفته بودم

که حالا وقتی سراغش را میگیرند

خجالت میکشم بگویم

"تنهایم گذاشت"